سه‌راهی تزریق

سه‌راهی تزریق

سه‌راهی تزریق سه‌راهی تزریق یا سه‌راهی آنژیوکت که یک شیر سه‌طرفه هست برای تزریق هم‌زمان و مداوم خون و مایعات دارویی که هرکدام از یک منبع به داخل ورید وارد می‌شود توسط پزشک معالج مورداستفاده قرار می‌گیرد. این سه‌راهیمواد رابه‌صورت READ MORE